Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony http://atenaresearch.pl

Witamy na stronie internetowej Atena Research & Consulting, będącej właścicielem http://atenaresearch.pl

1. Informacje ogólne nt. niniejszej Polityki

Polityka prywatności zawiera obowiązujące w firmie Atena Research & Consulting zasady przetwarzania wszelkich informacji, jakie Użytkownik strony http://atenaresearch.pl może nam udostępnić podczas korzystania z tej strony.

Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników tej strony.

Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

2. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Informujemy, że firma prowadzona pod nazwą Atena Research & Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-031), przy ul. Jana Pawła II 61 lok. 79, NIP: 527 275 8185, REGON: 363609470; KRS: 0000597933; (dalej „Atena Research & Consulting”) jest Administratorem danych osobowych dla danych swoich partnerów biznesowych, klientów, dostawców, pracowników i współpracowników oraz użytkowników strony internetowej http://atenaresearch.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Atena Research & Consulting  Sp. z o.o. , a także w przypadku żądań na podstawie przysługujących praw osobom, których dane dotyczą, przekazujemy do dyspozycji następujące kanały komunikacji:

 • poczta na adres biuro@atenaresearch.pl;
 • korespondencja pocztą tradycyjną na adres Atena Research & Consulting Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 61/79, 01-031 Warszawa.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie dodatkowej zgody, administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak cookies mogą być również nasi partnerzy wymienieni poniżej.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W niniejszej Polityce wielokrotnie używa się pojęcia „dane osobowe”. Rozumiemy przez to wszelkie informacje dotyczące Użytkownika jako możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład informacje, które mogą same w sobie identyfikować użytkownika, takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numery telefonu i faksu,
 • inne dane kontaktowe,
 • adres protokołu internetowego („IP”),
 • identyfikatory urządzeń,
 • identyfikator internetowy,
 • zawartość plików cookies,

jak również informacje, które mogą nie być same w sobie identyfikatorami użytkownika, ale które przechowujemy wraz z takimi identyfikatorami, na przykład sposób korzystania przez użytkownika z naszych usług lub kraj, w którym przebywa on w trakcie korzystania z nich.

4. Jak dbamy o Twoje dane?

Dane osobowe Użytkowników strony internetowej atenaresearch.pl przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

5. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika na stronie internetowej.

Celem przetwarzania danych jest w szczególności: realizacja projektów, bieżąca komunikacja handlowa, marketing bezpośredni, prowadzenie działań promocyjnych i innych niezbędnych czynności, takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych – obecnie, jak i w przyszłości a także podjęcie działań na żądanie Użytkownika, w tym prowadzenie korespondencji z Użytkownikiem, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami.

6. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Informacje o Użytkowniku wykorzystujemy tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do świadczenia żądanych usług; gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę; gdy jest to konieczne do wykonywania lub przestrzegania praw lub obowiązków prawnych lub do zwykłych celów biznesowych.

 • Podane dane osobowe w formularzu kontaktowym oraz przekazywane w ramach przesyłanej korespondencji przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionym interesie Administratora przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji, a następnie w celach archiwizacyjnych.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika może być także konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w:
  • formularzu przy rejestracji konta na naszej stronie
 • W przypadku operacji przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Użytkownika.
  • W zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Użytkownika dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

7. Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

8. Komu możemy przekazywać Twoje dane?

Administrator może udostępnić dane osobowe tylko jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w wypadku, gdy wymaga tego realizacja umowy podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w zakresie dostarczanych usług, w tym obsługi informatycznej i hostingu.

Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

9. Jakie prawa Ci przysługują?

Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 • dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane);
 • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 • cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem, o ile zgoda była podstawą przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, przesyłając wniosek na adres wskazany w punkcie 2 niniejszej Polityki.

10. Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres:

 • Wskazany przez przepisy prawa i nakładający na Administratora obowiązek do ich przetwarzania
 • niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika i prowadzenie z nim korespondencji
 • jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Użytkownika, Dane Osobowe mogą być przetwarzane, dopóki nie zostanie ona cofnięta
 • w celach archiwizacyjnych przez okres jednego roku po zakończeniu prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem.
 • w przypadku jakichkolwiek roszczeń, przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia sprawy, w której korespondencja może być dowodem

11. Profilowanie

Informujemy, że Twoje dane mogą być profilowane w celach prowadzenia przez nas lepiej dopasowanych do oczekiwań klientów/użytkowników działań ofertowych i marketingowych. Jednak nie podejmujemy decyzji jedynie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies, czyli ciasteczka

To niewielkie pliki tekstowe (.txt) wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies zapewniają przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym w trakcie lub po Twojej wizycie na stronach internetowych, w tym na stronach internetowych http://atenaresearch.pl

Pliki cookies używane na stronach http://atenaresearch.pl są wykorzystywane między innymi do zapamiętywania preferencji Użytkowników (przeglądarka internetowa, rodzaj urządzenia, czcionka, kolory), zabezpieczenia stron internetowych czy prowadzenia kampanii marketingowych. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów i stron www, obsługi logowania, niektórych formularzy kontaktowych.

Niektóre funkcjonalności na stronach http://atenaresearch.pl nie będą działały, jeśli nie wyrazisz zgody na zainstalowanie plików cookies (np. nie będzie możliwe wysłanie informacji z niektórych formularzy kontaktowych). W każdej chwili możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w swojej przeglądarce i w dowolnym momencie cofnąć zgodę na ich wykorzystanie.

2. Jakiego rodzaju plików cookie używamy?

 • Cookies trwałe – zapisują się na Twoim urządzeniu, nawet po opuszczeniu przeglądanej strony. Pozwalają one na przechowywanie i zapamiętanie informacji o Twoich preferencjach, takich jak np. pamiętanie nazwy użytkownika (loginu) podczas logowania do serwisu transakcyjnego. Dzięki temu podczas kolejnego logowania do serwisu, będzie możliwe automatyczne uzupełnienie tego pola. Akceptując ten rodzaj cookies wyrażasz zgodę na przechowywanie informacji na swoim urządzeniu. Jeśli chcesz np. usunąć nazwę użytkownika ze strony logowania należy zaznaczyć zapamiętaną już nazwę a następnie z menu wybrać opcję „Usuń użytkownika”
 • Cookies sesji – są one niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem http://atenaresearch.pl i przeglądarką, a tym samym – do możliwości poprawnego wyświetlenia zawartości odwiedzanej strony i korzystania z zawartych w niej funkcjonalności. Mają one na celu identyfikację danej sesji (czyli dialogu pomiędzy przeglądarką a serwerem) oraz Użytkowników komunikujących się z serwerem w tym samym czasie
 • Inne cookies (podmiotów zewnętrznych, z którymi Atena Research & Consulting współpracuje) – umożliwiają firmom zewnętrznym analizę takich danych jak: liczba odwiedzin, zachowanie użytkowników na stronach internetowych, rodzaj przeglądarek i urządzeń elektronicznych, informacje z plików typu „pixel” czy inne dane behawioralne (np. Twoja lokalizacja). Celem gromadzenia i przetwarzania tego rodzaju plików cookies jest zebranie informacji na temat profilu osób odwiedzających strony http://atenaresearch.pl, ich zachowań oraz preferencji i zainteresowań poszczególnymi produktami. Umożliwiają one wyświetlanie reklam i ofert marketingowych oraz analizę informacji na temat zainteresowania użytkownika wyświetlonymi materiałami.

Firma, która świadczy usługi analityczne na podstawie danych anonimowych i ogólnych, dla Atena Research & Consulting, to między innymi Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

3. Jak można nie wyrazić zgody (lub cofnąć zgodę) na zainstalowanie plików cookies?

Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości. W każdym momencie możesz modyfikować zarządzanie plikami cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki, jednak obecnie nie masz możliwości wyboru rodzaju cookies, które akceptujesz. Cofnięcie zgody wyłączy korzystanie z wszystkich plików cookies i może wpłynąć na niektóre funkcje serwisu atenaresearch.pl, powodując całkowite lub częściowe zablokowanie niektórych funkcji serwisu, takich jak np. podpowiadanie danych do logowania lub auto uzupełnianie formularza produktowego. Po cofnięciu zgody nie zobaczysz też personalizowanych ofert na naszych stronach.
Jeżeli chcesz zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie plików cookies, skorzystaj z poniższych instrukcji:

Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.